Skip Navigation

   

Version 1 Parent Interview: Parent Observation of Child Adaptation

Child Social Adaptational Status (SAS): Parent Observation of Child Adaptation(POCA) - Version 1


 Yr 04Yr 04
Item Description1989 S1989 S
Cohort 1Grade 4 
Cohort 2 Grade 3
Cohort 3  
Cohort 4  
   
CHILD SOCIAL ADAPTATIONAL STATUS: PARENT OBSERVATION OF CHILD ADAPTATION-POCA
Aggressive/Disruptive Behavior
TAKES PROPERTYSAS14109SAS24109
DAMAGES PROPERTYSAS14110SAS24110
OBEYSSAS14111SAS24111
LIES SAS14112SAS24112
HURTS OTHERS PHYSICALLY SAS14113SAS24113
STARTS FIGHTSSAS14116SAS24116
CONDUCT PROBLEMS PRIOR TO LAST 6MOSSAS14124SAS24124
DEGREE OF CONDUCT PROBS PRIOR TO LAST 6MOSSAS14125SAS24125
FAM:PR OBS CHILD AGGRESSION SFMAG141SFMAG141
Concentration Problems
COMPLETES CHORES SAS14101SAS24101
PAY ATTENTIONSAS14102SAS24102
STICKS TO A TASKSAS14103SAS24103
CONCENTRATESSAS14104SAS24104
FAILS TO COMPLETESAS14107SAS24107
LEARNS UP TO ABILITYSAS14121SAS24121
HAS DIFFICULTY LEARNINGSAS14122SAS24122
POOR SCHOOLWORKSAS14123SAS24123
ATTENTION PROBLEMS PRIOR TO LAST 6MOSSAS14126SAS24126
DEGREE OF ATTEN PROBS PRIOR TO LAST 6MOSSAS14127SAS24127
PR OBS CHILD CONCENTRATION PROBS SFMCP141SFMCP141
Shy Behavior
SEEKS OUT OTHERS TO PLAY WITHSAS14115SAS24115
IS SHYSAS14118SAS24118
MAKES FRIENDS EASYSAS14119SAS24119
ISOLATES SELFSAS14120SAS24120
GETS ALONG WITH OTHERS SAS14114SAS24114
OTHERS SEEK OUT CHILDSAS14117SAS24117
WITHDRAWAL PROBLEMS PRIOR TO LAST 6MOSSAS14128SAS24128
DEGREE OF WITHDRAWAL PROBS PRIOR TO LAST SAS14129SAS24129
PR OBS CHILD SHY BEHAVIOR SFMSB141SFMSB141
Hyperactivity
ON THE GOSAS14108SAS24108
CANT SIT STILLSAS14105SAS24105


 

© , Johns Hopkins University. All rights reserved.
Web policies, 615 N. Wolfe Street, Baltimore, MD 21205